«
»

 09/04/13 Blogi (0)
 09/04/13 Test (0)

Programmid

Projektis pakutavad programmid koos kirjedustega

Õppeprogrammile registreerides palume tutvuda kirjeldusega, kus on ära toodud toimumiseks sobiv aeg, koht, sihtgrupp, grupi suurus. Programmide arv on piiratud!
Transpordi tellib projektijuht riigihanke võitnud transpordifirmalt.


REGISTREERIMISVORM

Keskkonnaameti programmid

Karula rahvuspark“

Sihtgrupp 1.-9.kl, tutvutakse Karula rahvuspargi loodus- ja pärandkultuuri-väärtustega. lühikesele auditoorsele tutvustusele järgneb praktiline ja mänguline, nähtut kinnistav retk Ähijärve matkarajal, osalejad saavad teada, mis on rahvuspark ja oskavad väärtustada loodusväärtusi ja kultuuripärandit.
Toimumiskoht: 
Võrumaa, Antsla vald, Ähijärve küla, Karula rahvuspargi keskus

Täpsemalt siit.

 

Otepää kõrgustik ja looduspark“

Sihtgrupp 6.-9.kl, eesmärk tutvuda looduspargiga.
Toimumiskoht: Otepää Looduskeskus, Valgamaa Jäänud 1 programm!

Täpsemalt siit.

 

Loomade elu talvel“

Sihtgrupp 3.kl, õpitakse erinevate loomarühmade kohastumusi eluks talvel.
Toimumiskoht: Otepää Looduskeskus, Valgamaa

Täpsemalt siit.

 

Uurime raba“, "Sisalikuretk rabas"

Sihtgrupp 1.-3. ja 4.-9.kl, eesmärk raba taime- ja loomaliikide ning nende kohastumuste tundmaõppimine.
Toimumiskoht: Luhasoo, Võrumaa; Meenikunno, Põlvamaa
Täis!

Täpsemalt siit.

 

Põlva reoveepuhasti ja jäätmejaama külastus“

Sihtgrupp 7.-9.kl, teemaks säästlik ja keskkonnasõbralik veekasutus, jäätmeteke.
Toimumiskoht: Põlva, sobivaim aeg märts. kõik võetud!

Täpsemalt siit.

 

Sipelgas Ferda vähendab prügi“

Sihtgrupp 1-3.kl, teemaks jäätmetekke ennetamine.
Toimumiskoht: Keskkonnamaja, Räpina, sobivaim aeg märts-aprill. Kõik programmid hetkel võetud! 

Täpsemalt siit.

 

Jäätmeprogramm“

Sihtgrupp 4.-9.kl, teemaks jäätmetekke ennetamine.
Toimumiskoht: Keskkonnamaja, Räpina, sobivaim aeg märts. Kõik programmid võetud!

Täpsemalt siit.

 

Pinnamood Vällamäe matkarajal“

Sihtgrupp 7.-9.kl, eesmärk õppida pinnamoe kujutamist kaardil; suuremõõtkavalise kaardi kasutamist ning selle järgi orienteerumist; õppida kompassi kasutamist ja ilmakaari; õppida samakõrgusjoonte järgi maastiku lugemist ning pinnamoe profiili kujutamist; tutvuda Vällamäe loodusväärtustega, mõista sihtkaitsevööndi olulisust ja vajalikkust; märgata ja otsida erinevusi loodusmetsa ja istutatud metsa vahel – mõista metsamajandamise ja mittemajandamise eesmärke.
Toimumiskoht: Vällamägi, Võrumaa

Täpsemalt siit.

 

 

Piusa jõe ürgoru maastikukaitse programm“

Sihtgrupp 1.-9.kl, eesmärk õppida tundma Piusa jõe ürgoru loodust ja tutvuda piirkonna eripäraga – kultuurilugu, ajalooline taust, uurida läbi katsete ja vaatlemise vooluveekogu Piusa jõe näitel (voolukiirus, temperatuur, värvus, põhi); seoste loomine veekogu omaduste ja seal elutsevate liikide ning veekogu kasutamise võimaluste vahel; selgitada settekivimite teket läbi praktilise tegevuse; ilma vaatlemine ning seostamine inimesega; huvi tekitava elamuse saamine; lisaülesandena harjutada vaatlemist, uurimist, analüüsimist ning arendada sotsiaalseid oskusi grupitöö käigus.
Toimumiskoht: Piusa jõe maastikukaitseala, alguskoht Vana-Vastseliina, Võrumaa

Täpsemalt siit.

 

Võru reoveepuhasti ja jäätmejaama külastus“ 

Sihtgrupp 7.-9.kl, teemaks säästlik ja keskkonnasõbralik veekasutus ja jäätmekäitlus.
Toimumiskoht:  Võru, sobivaim aeg märts. Kõik programmid juba võetud!

Täpsemalt siit.

 

 

MTÜ Eesti Ellujäämisselts 
 

Elu looduses erinevatel aastaaegadel“

PS Kui kellelegi kohana Voki küla ei sobi ning tahab alternatiivi, siis kokkuleppel on ka see võimalik.

Sihtgrupp 1.-9.kl, programmi eesmärgiks on hinnata ja väärtustada Eestimaa loodust, temas toimuvaid aastaaegadest tingitud muutusi, hinnata looduse hoidmiseks ja kaitsmiseks tehtavaid pingutusi, tegevuse kaudu õppida märkama, tajuma ja tunnetama loodust sügavamalt kui vaid esmapilgul nähtav.
Toimumiskoht:  Voki, Võrumaa Kõik võetud!

Täpsemalt siit.

 

Looduses liikumine, käitumine ja vaatlemine“

Sihtgrupp 1.-9.kl, matka eesmärk on õpetada õigeid looduses liikumise ja käitumise viise.
Toimumiskoht: Voki, Võrumaa Kõik võetud!

Täpsemalt siit.

 

Kuidas looduses hakkama saada“

Sihtgrupp 1.-9.kl, eesmärgiks on õpetada osalejat nägema looduskeskkonda kui tervikut. Arendada noores läbi käeliste tegevuste, enesedistsipliini ja loodusmängude eelkõige loovat mõtlemist ja teistega arvestamist. Õpetada oskusi raskemates ja ootamatutes situatsioonides looduses hakkama saamiseks.

Toimumiskoht: Voki,Võrumaa Kõik võetud!

Täpsemalt siit.

 

MTÜ Maavillane

Pinnavormide tekkelugu“

Sihtgrupp 1.-9.kl, eesmärk selgitada pinnavormide teket, tekkepõhjuseid ja protsesse, vaadelda Karula kõrgustiku iseloomulikumaid pinnavorme looduses, arutleda nende tekkepõhjuste üle ja luua seoseid pinnavormide ning muu looduse vahel.
Toimumiskoht: Ähijärve looduskeskus

Täpsemalt siit.

 

Koduloomad“

Sihtgrupp 1.-6.kl, eesmärk tutvustada põhikoolilastele koduloomade elutegevust, loomsete saaduste tootmist tänapäeval ja minevikus, koduloomade funktsioone, nende rolli kujunemist paralleelselt inimtegevusega, toitumisahelat.
Toimumiskoht: Rõõmu talu, Karula vald, Valgamaa Hetkel programmid otsas!

Täpsemalt siit.

 


FIE Lilian Freiberg

Järv elukeskkonnana“

Sihtgrupp 4.-6.kl, eesmärk järvede ja järveelustiku eripära tundmaõppimine, järvede liigitamine,järvede teke ja areng, järvevee omaduste uurimine, veetaimede tundmaõppimine, selgrootute ja selgroogsete loomade tundmaõppimine, toiduahelad, vee ringlus, järvede kasutamine ja looduskaitse probleemid.
Toimumiskoht: Ähijärve looduskeskus  Kõik programmid juba võetud!

Täpsemalt siit.

 

Võrumaa Kutsehariduskeskus

Kos ja kuis ta tsirk eläs?“

Sihtgrupp 5.-9.kl, programmi eesmärk tutvustada meile saabuvaid rändlinde ja pesakastides elutsevaid linde, nende elu, lisaks valmistavad lapsed töökojas pesakaste, mille nad saavad kooli kaasa võtta ja seal üles panna.
Toimumiskoht: Väimela, Võrumaa, sobivaim aeg märts. TÄIS!

Täpsemalt siit.SA Pokumaa

Pokumaa metsaelu“

Sihtgrupp 1.-3.kl, eesmärgiks looduse tundmaõppimine, uute oskuste omandamine, looduskeskkonnast inspireeritud loovuse arendamine.
Toimumiskoht: Urvaste, Võrumaa  Kõik programmid võetud!

Täpsemalt siit.

 

 

Metsamoor (Tervise Kodu OÜ)

Kevadkarussell Metsamoori juures“

Sihtgrupp 1.-3.kl, programmi eesmärgiks on loodus-ja taimetarkuste õpetamine läbi elamuse.
Toimumiskoht: Mähkli küla, Antsla vald, Võrumaa, toimub mai teisel poolel.
Programmid otsas!

Täpsemalt siit.

 

Süvahavva Loodustalu

Looduse apteek“

Sihtgrupp 1.-9.kl, eesmärk õppida tundma kodumaiseid ravim-, mürk- ja toidutaimi, teada seda, kuidas koguda taimi loodust kahjustamata.
Toimumiskoht: Süvahavva, Põlvamaa
Programmid otsas!

Täpsemalt siit.RMK Kiidjärve Looduskeskus

Kohtume metsas“

Sihtgrupp 6.-9.kl, programmi käigus õpitakse tundma Eestimaa metsade eluringi ja metsatööde aastaringi, programmi eesmärk on tutvustada metsade kasutamist ja kaitset, metsa tähtsust majanduses, metsade majandamisega seotud ametikohti, erinevaid metsatüüpe ja – rindeid.
Toimumiskoht: Kiidjärve Looduskeskus, Põlvamaa

Täpsemalt siit.

 

Jahimehega metsas“

Sihtgrupp 1.-9.kl, jahinduslik loodusõppeprogramm õpetab tundma ulukite elu, jahindust ja sellega seoses inimeste kombestikku läbi ajaloo, räägitakse jahi eesmärgist, mis oli kaugete esivanemate põline toidu ja kehakatte hankimise võimalus, ning kuidas kõike saadut praktiliselt ära kasutati, räägitakse ka sellest, mis eesmärk on jahindusel tänapäeval ehk miks on vaja reguleerida kiskjate ja rohusööjate ning inimühiskonna vahelist tasakaalu.
Toimumiskoht: Nohipalo, Põlvamaa (end. Ilumetsa looduskeskus)
Programmid otsas!

Täpsemalt siit.

 

Taevaskojad – looduse pühakojad“

Sihtgrupp 1.-9.kl, eesmärgiks tutvustada kaitseala mõistet, Põlvamaal asuvaid kaitsealasid ja reegleid, mis kehtivad kaitsealadel liikumisel. Saab teada Taevaskodade tekkeloost, mille läbi saab aimu looduse ürgsest jõust.
Toimumiskoht: Taevaskodade matkarada, Põlvamaa

Täpsemalt siit.

 

RMK Pähni Looduskeskus

Kohtume metsas“

Sihtgrupp 6.kl, programm kinnistab 6.kl õppekavas käsitletavat metsa teemat.
Toimumiskoht: Pähni Looduskeskus, Võrumaa

Täpsemalt siit.

 

Liblikad“

Sihtgrupp 8.kl, programm tutvustab liblikaid, õpitakse selgeks liblika eluring, arengutsükkel, välisehitus. 
Toimumiskoht: Pähni Looduskeskus, Võrumaa, sobivaim aeg mai.

Täpsemalt siit.
 

Margus Muts

Põnevad linnud läbi aasta“

Sihtgrupp 1.-9.kl, eesmärgiks tekitada huvi lindude ja ka laiemalt looduse uurimise ja vaatlemise vastu, anda ülevaade Eestis elavatest põnevamatest linnuliikidest, nende elutegevuse eripäradest, täiendada õpikutest saadavat teavet, pakkuda oma pikaajaliste vaatluste põhjal kogutud sellist detailsemat teavet lindude tegevuse ja eluviisi kohta, mida kooliõpikutes ei kajastata.
Toimumiskoht: programm viiakse läbi koolimajas ja toimumisajaks on veebruar. Programmid otsas!

Täpsemalt siit.

 

Looduskool MTÜ

Kevadine raba“

Sihtgrupp 1.-9.kl, programmi eesmärgiks on õppida tundma raba, selle taimestikku, loomastikku, rabade teket, arengut, omapärasid ja tähtsust. Kevadine raba pakub nauditavat vaadet, see on aeg kui loodus tärkab. Sulavesi piirab sel ajal rabas liikumist, kuid laudteel võib raba tundma õppida ka kuiva jalaga. Tutvume rabaga, selle tekkega ja sealsete elanikega. Peale retke võimalus lõket teha.

Toimumiskoht: Valgesoo või Meenikunno, Põlvamaa Otsas!

Täpsemalt siit.

 

Räätsaretk talvises rabas“

Sihtgrupp I-III kooliaste, programmi eesmärgiks on õppida tundma raba, selle taimestikku, loomastikku, rabade teket, arengut, omapärasid ja tähtsust. Rabad on müstilised paigad. Suvel on mõnus raba imetleda laudteelt. Talvel aga on võimalused rabas liikumiseks suuremad, eriti kui appi võtta lumeräätsad. Retkel avastame ning õpime tundma rabaelanike tegevusjälgi, naudime lumist raba ning püüame raba kujunemist kujutada ette alates viimasest jääajast. Peale retke võimalus end soojendada lõkke ääres ning juua kuuma teed.

Toimumiskoht: Meenikunno, Põlvamaa, toimub märtsis (lume puudus toimumist ei sega).
Hetkel otsas!

Täpsemalt siit.

 

Metsavendade jälgedes“

Sihtgrupp 1.-9.kl, eesmärk tutvustada lastele meie esiisade ja- emade poolt ise valitud või võõrvõimu poolt peale sunnitud elustiili, mis oli suuresti seotud meie loodusega, loodust pidi tundma ja oskama märke lugeda, looduses pidi samas ise märkamatuks jääma elades ja liikudes, retkel uuritakse, kuidas oli see võimalik.
Toimumiskoht: Taevaskoja, Põlvamaa Otsas!

Täpsemalt siit.